عنوان / تاریخ :
عنوانتاریخ برگزاری همایش
همایش بین المللی شاخص شکوفایی شهری 92/02/18
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی92/02/04
همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران 91/04/22
دومین همایش منطقه ای داروها در ورزش 90/03/07
اولین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای پژوهشی در حوزه کشاورزی0/0/0
1