InsideSkin
 عنواندارندهدستهآخرين بهنگام سازياندازه (Kb) 
آیین نامه نگارش پایان نامه -به روز رسانی شده آبان 95 دانشگاه آزاد 10/30/2016 335.70 دانلود
پرپوزال دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 12/23/2012 220.16 دانلود
پیوست دو - فرم امضا نمره دانشگاه آزاد 10/30/2016 968.70 دانلود
پیوست سه - چکیده فارسی دانشگاه آزاد 10/30/2016 971.78 دانلود
پیوست شش - چکیده انگلیسی دانشگاه آزاد 10/30/2016 934.91 دانلود
پیوست هفت - تعهد اصالت رساله یا پایان نامه دانشگاه آزاد 10/30/2016 86.02 دانلود
فرم اعلام استاد راهنما و زمینه پروژه دکتری - دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد 7/9/2016 46.08 دانلود
فرم الف فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه آزاد 12/23/2012 62.45 دانلود
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب-دکتری دانشگاه آزاد 12/23/2012 90.62 دانلود
فرم تایید رساله دکتری برای دفاع دانشگاه آزاد 12/23/2012 91.14 دانلود
فرم تعیین ارزش مقالات دانشگاه آزاد 5/14/2014 560.66 دانلود
فرم داوری رساله های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 12/23/2012 40.45 دانلود
فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهها و کارگاهه دانشگاه آزاد 8/27/2014 33.79 دانلود
فرم درخواست برگزاری آزمون امتحان جامع دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه آزاد 11/16/2015 68.61 دانلود
فرم درخواست دفاع از رساله دانشجويان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 8/5/2014 44.54 دانلود
فرم شماره 1 درخواست تصویب موضوع پایان نامه(پروپزال) دانشگاه آزاد 8/16/2015 285.70 دانلود
فرم شماره 3 - فرم گزارش پیشرفت کار دانشگاه آزاد 10/2/2013 29.18 دانلود
فرم شماره 4 - فرم مخصوص تایید رساله دانشگاه آزاد 5/30/2015 51.71 دانلود
فرم شماره 5 - فرم درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 5/30/2015 49.15 دانلود
فرم شماره 6 - چکیده پایان نامه دانشگاه آزاد 12/23/2012 133.12 دانلود
فرم شماره 7 - اطلاع رسانی دانشگاه آزاد 12/23/2012 33.79 دانلود
فرم شماره 9 - فرم داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 10/2/2013 39.42 دانلود
فرم شماره الف -1 تعهدنامه اساتید - فرم تعهد مالکیت معنوی دانشگاه آزاد 12/23/2012 73.73 دانلود
فرم شماره الف -2 تعهد نامه دانشجویان - فرم تعهد مالکیت معنوی دانشگاه آزاد 12/23/2012 65.02 دانلود
فرم شماره صفر - فرم نهایی بررسی طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 8/16/2015 71.68 دانلود
فرم نمره مدیر پژوهش دانشگاه آزاد 4/30/2014 51.20 دانلود
مراحل تصویب پروپزال دانشگاه آزاد 9/24/2014 38.91 دانلود
نحوه درج Affiliation دانشگاه آزاد 4/12/2014 72.66 دانلود
نمودار گردش کار دوره های کارشناسی ارشدودکتری حرفه ای Administrator Account 9/29/2013 52.74 دانلود